เชื่อมต่อทุกคนสู่โอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมก้าวไปด้วยกัน สพร.เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล


3 September 2562
1916