พิธีเปิดนำร่องให้บริการศูนย์รับคำขออนุญาต อำนวยความสะดวกทำธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้าปลีก


11 ตุลาคม 2561
1672