DGA ขอเชิญรับชมงานประชาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วย แนวทางการจัดทำข้อมูลนิรนาม เวอร์ชัน 1.0


4 July 2567

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญรับชมงานประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น  “(ร่าง) มสพร. X-256X มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำข้อมูลนิรนาม เวอร์ชัน 1.0” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทย ด้วยกลไกการจัดทำข้อมูล นิรนาม”

ต่อเนื่องด้วยเสวนาเรื่อง “ขับเคลื่อนประเทศด้วยการจัดทำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ” โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบัน BDI ประธานคณะทำงานเทคนิคด้าน คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ DGA พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ คุณสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณภัทราพรรณ วงศาโรจน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณประเทือง เผ่าดิษฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ DGA ได้จัดทำร่างมาตรฐานฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำข้อมูลนิรนาม ซึ่งเป็น กระบวนการจัดทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้มาอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อลดความเสี่ยงการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของบุคคล จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ที่ 💁‍♂️ https://standard.dga.or.th/standard-activities/activities-sd2/9727/