ภาครัฐ D มีมาตรฐาน The Series: สรุปให้!! มาตรฐานในการทำ Data Governance by DGA


11 June 2567
12

ภาครัฐ D มีมาตรฐาน The Series: สรุปให้!! มาตรฐานในการทำ Data Governance by DGA

Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล คือการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ โดยเป็นการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การนำไปใช้ การจัดเก็บข้อมูลถาวร การเผยแพร่ และการทำลายข้อมูล

โดยมี 4 เรื่องสำคัญในการทำ Data Governance ดังนี้

  1. การกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย (Data Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Data Governance
  2. การคัดเลือกชุดข้อมูลว่ามีความต้องการในการบริหารจัดการดูแลข้อมูลในรูปแบบใด
  3. การจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทั้งองค์กรมีการดูแลข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  4. การประเมินคุณภาพข้อมูลว่าข้อมูลที่เลือกมา หรือ มีการทำ Data Governance ใช้ได้จริงหรือไม่? มีประโยชน์อย่างไร? หรือ ควรจะมีการปรับปรุงกระบวนการที่มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร?

โดย DGA มีมาตรฐานต่างๆ จะเข้ามาช่วยในการทำ Data Governance สำหรับทุกหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงกับองค์กรของตนเอง หากเรามีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรของเราให้มีการพัฒนาและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง!

อยากรู้เรื่องมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐเพิ่มเติม👉https://standard.dga.or.th/