การประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567


17 May 2567
124

DGA จัดงานการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  และ นางสาวทิพสุดา โชติชื่น ผู้จัดการส่วนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ได้ชี้แจงให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ได้แก่ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) ให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (DG Awards 2024) และแนวทางการตอบแบบสำรวจฯ เพื่อ DGA จะได้นำข้อมูลจากการสำรวจอันเป็นประโยชน์นี้ มากำหนดนโยบายเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับประเทศ และจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ คลิก https://shorturl.at/dKX38

และลิงก์สำหรับตอบแบบสำรวจฯ ในระบบแบบสำรวจออนไลน์ และดาวน์โหลดข้อมูลที่จะอำนวยความสะดวกในการตอบแบบสำรวจ คลิก https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dg-readiness-survey/readinesssurvey67/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@: @dgsurvey2024 หรือ email: dgsurvey2024@dga.or.th