DGA จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2567 และงาน MOU กับ สปสช.


22 March 2567
164

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ DIGI ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2567 (International Open Data Day 2024) หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability: การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลตัดสินใจในเชิงนโยบาย และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ DIGI ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2567 (International Open Data Day 2024) หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability: การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลตัดสินใจในเชิงนโยบาย และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) . โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 45 หน่วยงาน พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ธนาฤดี คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานภาพรวมข้อมูลเปิดของรัฐบาลดิจิทัล ในฐานะหน่วยงานกลางที่ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเห็นถึงประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้ข้อมูลเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมในยุคดิจิทัล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://dg.th/6fgvsu7j38

ดู 🔴 LIVE ย้อนหลัง 👉 https://fb.watch/qZ5LxI1O3P/

นอกจากนี้ มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่าง DGA และ สปสช. โครงการวิเคราะห์และพัฒนากรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data Governance and Open Data) เพื่อการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรักษาความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และความใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://dg.th/jdg6frwot0