งานประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – ส่วนที่ 5 ‘เรื่องหลักเกณฑ์และการประเมินระดับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ’


1 March 2567
169

ขอเชิญรับชม งานประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – ส่วนที่ 5  ‘เรื่องหลักเกณฑ์และการประเมินระดับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ’ โดยที่ในส่วนที่ 5 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการหน่วยงานในการจัดระดับบริการโดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลภาครัฐ และคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบให้นำ (ร่าง) มาตรฐานฯ จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ประธานคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานกระบวนการ และการดำเนินงานทางดิจิทัล ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางวณิสรา สุขวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เสวนาในหัวข้อ “รู้ไว้ เตรียมความพร้อม กับหลักเกณฑ์ และการประเมินระดับวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ” ต่อเนื่องด้วย การนำเสนอร่างแนวปฏิบัติกระบวนการ ทางดิจิทัลภาครัฐ ฉบับภาพรวม โดย ดร.ธีรวัฒน์ โรจนไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ และ นายธนัตถ์ โอมพรนุวัฒน์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส DGA

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านแบบสำรวจ 📍 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ลิงก์ 👉 https://dg.th/oxaz7rq3te