DGA ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา


15 February 2567
222

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเดินหน้าสนับสนุนให้ อปท.ทั่วประเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย