รายชื่อ 194 หน่วยงานพร้อมรับ Digital Transcript นิสิต/นักศึกษาจบใหม่


6 July 2565
1934

รายชื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมต่างๆ ใน 19 กระทรวง

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2. กรมประชาสัมพันธ์

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

7. สำนักงบประมาณ

8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

11. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

14. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

15. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

16. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

17. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

18. กรมธนารักษ์

19. กรมบัญชีกลาง

20. กรมศุลกากร 

21. กรมสรรพสามิต

22. กรมสรรพากร

23. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

24. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

25. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

26. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

27. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

28. กรมพลศึกษา

29. กรมการท่องเที่ยว

30. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

31. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

32. กรมกิจการผู้สูงอายุ

33. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

34. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

35. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

36. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

37. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

38. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

39. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

40. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

41. กรมการข้าว

42. กรมชลประทาน

43. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

44. กรมประมง

45. กรมปศุสัตว์

46. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

47. กรมพัฒนาที่ดิน

48. กรมวิชาการเกษตร

49. กรมส่งเสริมการเกษตร

50. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

51. กรมหม่อนไหม

52. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

53. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

54. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

55. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

56. กรมเจ้าท่า

57. กรมการขนส่งทางบก

58. กรมการขนส่งทางราง

59. กรมท่าอากาศยาน

60. กรมทางหลวง

61. กรมทางหลวงชนบท

62. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

63. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

64. กรมอุตุนิยมวิทยา

65. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

66. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

67. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

68. กรมควบคุมมลพิษ

69. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

70. กรมทรัพยากรธรณี

71. กรมทรัพยากรน้ำ

72. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

73. กรมป่าไม้

74. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

75. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

76. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

77. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

78. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

79. กรมธุรกิจพลังงาน

80. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

81. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

82. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

83. กรมการค้าต่างประเทศ 

84. กรมการค้าภายใน

85. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

86. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

87. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

88. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

89. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

90. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

91. กรมการปกครอง

92. กรมการพัฒนาชุมชน

93. กรมที่ดิน

94. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

95. กรมโยธาธิการและผังเมือง

96. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

97. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

98. กรมคุมประพฤติ

99. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

100. กรมบังคับคดี

101. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

102. กรมราชทัณฑ์

103. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

104. สำนักงานกิจการยุติธรรม

105. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

106. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

107. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

108. กรมการจัดหางาน

109. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

110. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

111. สำนักงานประกันสังคม

112. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

113. กรมการศาสนา

114. กรมศิลปากร

115. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

116. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

117. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

118. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

119. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

120. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

121. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

122. กรมการแพทย์

123. กรมควบคุมโรค

124. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

125. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

126. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

127. กรมสุขภาพจิต

128. กรมอนามัย

129. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

130. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

131. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

132. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

133. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

134. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

135. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

136. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

137. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

138. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

139. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

140. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

141. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

142. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายชื่อหน่วยงานองค์การมหาชน

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

4. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

5. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

6. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

7. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

8. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

9. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

11. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

12. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

13. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

14. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

15. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

17. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

19. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

20. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

21. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

22. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

23. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

24. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

25. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

26. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

27. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

28. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

29. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

31. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

32. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

33. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

34. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

35. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

36. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

16 หน่วยงาน นำร่องรองรับ Digital Transcript