6 คำถามก่อนตัดสินใจใช้เทคโนโลยี Blockchain


25 June 2562
6247

Blockchain คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือที่รู้จักกันในชื่อ Distributed Digital Ledger Technology เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบหนึ่งที่นำมาเรียงต่อกันคล้ายห่วงโซ่ (chain) และสามารถแชร์ให้กับทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายได้ โดยใช้หลักการ Cryptography และ ความสามารถของ Distributed Computing เพื่อสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในหลายภาคส่วน เช่น ภาคการเงินและการธนาคาร ธุรกิจ Supply Chain ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่ธุรกิจเพลงออนไลน์ ภาครัฐก็ได้ให้ความสนใจนำเทคโนโลยี Blockchain เริ่มนำไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรมากขึ้นกว่า 30 ประเทศทั่วโลกแล้ว

สำหรับประเทศไทยแนวคิดในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้สำหรับภาครัฐนั้น เกิดจากแนวคิดที่ต้องการ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ซึ่งแนวคิด ดังกล่าวเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)

มาลองตอบคำถามเพื่อเช็กกันว่า หน่วยงานหรือองค์กรเรามีความพร้อมจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้แล้วหรือยัง

ถ้าตอบใช่ครบ 6 ข้อ เทคโนโลยี Blockchain คือ สิ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานและองค์กรของคุณในการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ขั้นกว่าของการดำเนินงานแบบอัจฉริยะแล้ว