การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด: นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย


8 พฤศจิกายน 2559
2637

บทความ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด: นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย

โดย ทิพย์ศริน ภัคธนกุล และทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์

ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อเติมชีวิต คืนชีวา ประชาธิปไตย, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๙ (หน้า ๙๙-๑๒๓)

(คลิ๊กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารแนบ

1

Open Government Data to Open Government

507 ครั้ง