ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลทั่วโลก Global Open Data Index 2015


11 กรกฎาคม 2559
2048

เอกสารแนบ

1

20160711 Global Open Data Index 2015

396 ครั้ง