แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (2559-2561)


24 พฤษภาคม 2559
219211

** สามารถ Click ที่ไฟล์รูปภาพเพิ่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ

1
2

Digital Government Presentation Deck (Edited Version)

2189 ครั้ง
3
4

Three-year plan Digital Government development 2016-2019

5999 ครั้ง