Open Data Handbook ฉบับภาษาไทย


15 June 2558
4569

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Open Government Data โดยหน่วยงานที่สนใจหรือผู้ที่สนใจสามารถใช้คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการจัด ทำชุดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ในการนำขึ้นเว็บไซต์ ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (data.go.th) ต่อไป  

เอกสารแนบ

1

Opendata_Handbook_Thai

947 ครั้ง