Smart Service : การลดการใช้สำเนาเอกสาร


17 April 2558
5969

Smart Service : การลดการใช้สำเนาเอกสาร

การลดการใช้สำเนาเอกสารเป็นแนวทางหนึ่งของการบูรณาการการให้บริการประชาชน (Smart Service) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการบูรณาการระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน โดยมีเป้าหมายนำร่อง 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดการใช้สำเนาเอกสารจากประชาชนผู้ขอรับบริการ

การบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ข้อมูลถูกต้อง คือเป้าหมายหลักของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศกลางภาครัฐเพื่อการเชื่อมโยงระบบ และสนับสนุนให้เกิด Smart Service ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัยและส่งเสริมนโยบายตามกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การประปานครหลวงนำร่องให้บริการยื่นคำร้องด้วยบัตรสมาร์ตการ์ด ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร

นโยบายลดการใช้สำเนาเอกสารประกอบการยื่นคำร้องต่างๆ ได้รับการดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงโดยการประปานครหลวงเปิดให้บริการนำร่องยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่โดยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารที่เป็นกระดาษตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 โดยผู้ยื่นคำร้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดเพียงบัตรเดียวประกอบการยื่นคำร้อง ซึ่งการประปานครหลวงจะทำการประเมินผลในขั้นต่อไปเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาพัฒนาระบบงานใหม่ที่จะพร้อมใช้ในต้นปี 2559

ในงานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy” วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดน นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง กล่าวว่าการประปานครหลวงได้รับความร่วมมือจากอีจีเอในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อลดการใช้สำเนาเอกสารในระยะนำร่องที่ผ่านมา โดยอีจีเอให้ความอนุเคราะห์เครื่องอ่านบัตรสมาร์ตการ์ดและร่วมพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง (CERPOPCopy) เข้ากับระบบสารสนเทศของการประปานครหลวง ช่วยให้การประปานครหลวงสามารถเก็บข้อมูลและรหัสประจำบ้านได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้บริการในการทำสำเนาเอกสาร ลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนนโยบาย Green IT และลดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ทั้งนี้ เมื่อเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์มาใช้ประกอบแบบฟอร์มคำร้องแล้ว การประปานครหลวงบริการพิมพ์แบบคำร้องนั้นออกมาเพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องลงนามกำกับ โดยในอนาคต จะให้บริการยื่นคำร้องด้วยบัตรสมาร์ตการ์ดสำหรับคำร้องอื่นๆ อีก 18 แบบฟอร์ม และจะเก็บเอกสารประกอบคำร้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียบเรียงโดย : ส่วนจัดการความรู้และสารสนเทศ

แหล่งข้อมูล : การบรรยายงานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy”

โพสต์เมื่อ : เมษายน 2558