รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2555


12 February 2558
3073


 

ความเป็นมา

ใน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยได้มีนโยบายการปฏิรูปการบริหารราชการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้หรือที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย ซึ่งในการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงปลอดภัยนั้น จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดไว้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อ ทราบสถานภาพการดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐใน ประเทศไทย ทั้งด้านนโยบายและแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและวางแผน สำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย การสำรวจในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้ทราบ ถึงแนวนโยบาย  แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดอันดับสถานภาพรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และกำหนดนโยบายคุ้มรวมของการสำรวจ:  หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ/องค์การอิสระ หน่วยงานในกำกับกระทรวง และองค์การมหาชน
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 • ภาครัฐ : ใช้ในการวางแผนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย รวมทั้ง วัดความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงาน ภาครัฐ (Connected Government)
 • ภาคเอกชนและประชาชน : ทำให้ทราบถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่การให้บริการสู่ภาคเอกชนและประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • หากต้องการเอกสารในรูปแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อข้อมูลได้ที่
  EGA Contact Center  โทรศัพท์:  0 2612 6060  E-mail: helpdesk@ega.or.th
  หรือ คุณนินนา โทรศัพท์: 02 612 6000 ต่อ 7103 E-mail: ninna.chewaya@ega.or.th

  เอกสารแนบ

  1