ศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทย (Thai Flood Information Portal)


12 February 2558
6333


 

การเกิดอุทกภัยในประเทศไทยขณะนี้ นับว่าเป็นภัยพิบัติที่มีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง จากสภาพการณ์ท่วมขังของน้ำเป็นเวลานานร่วมสามเดือนที่ผ่านมา รวมถึงสภาพอากาศที่เกิดสภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลกระทบและสร้างความ เดือดต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความพยามอย่างที่สุด ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงที จึงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการเตือนภัยต่างๆ รวมถึงการประกาศขอความช่วยเหลือต่างๆจากทุกภาคส่วน

การสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่งข้อมูลดังกล่าว บางครั้งสร้างความสับสน ทั้งในความถูกต้องของข้อมูล และความทันสมัยของข้อมูลต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จึงได้จัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “ศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทย (Thai Flood Information Portal)”ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารเหตุอุทกภัยจากทุกแหล่งเข้าไว้ด้วยกันให้มากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน โดยแบ่งกลุ่มข้อมูลข่าวสารเพื่อในง่ายต่อการสืบค้นไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนภัยข่าวอพยพ และข่าวสถานการณ์น้ำท่วมอื่นๆ รวมถึงการเตรียมทีมงานให้พร้อมในการปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทยนี้ จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ อย่างเป็นระบบและเกิดการประสานต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป