เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)


12 February 2558
8270


 

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจ จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนานำ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันสามารถนำ ICT มาใช้ เพื่อทำการปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้ได้เป้าประสงค์ของการบริการที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแผนทิศ ทาง(ROADMAP) ในการพัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบก้าวกระโดดในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2557) และแผนดำเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้สามารถบรรลุการพัฒนาไปสู่ online information & interactive transaction โดยเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รองรับการใช้งานจากประชาชนให้เข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในลักษณะการ ให้และรับบริการแบบรวมจุดเดียว (One Stop Service) ผ่านระบบ Single Window Entry ด้วย Single Sign On ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานระบบ e-Service เกิดความสะดวก รวดเร็ว มั่นใจในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ยังได้มีการติดตาม ประเมินวัดผล และปรับปรุงระบบ Common Platform/e-Government Portal ให้สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ในลักษณะ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานหน้าเว็บเดียวแล้วเข้าไปใช้งานบริการภาครัฐได้ ทุกที่ เพื่อเป็นการบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น

ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.egov.go.th