คณะผู้บริหาร


6
4
2
1
3
5
2
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
3
อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
4
วิบูลย์ ภัทรพิบูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
5
ณัฐวัชร์ วรนพกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
6
ณพิชญา เทพรอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
7
8
9
10
11
7
ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
8
อุสรา วิสารทานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์
9
ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 2
10
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ
11
นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
12
13
14
15
16
12
จุลพงษ์ ผลเงาะ
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13
ดร.อุรัชฎา เกตุพรมหม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล
14
ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
15
ดร.เรขา ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
16
คณาพร สนธยานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง