ระเบียบข้อบังคับของสำนักงานฯ


3 ธันวาคม 2563
3505
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพ พ.ศ. 2561.pdf
26 ธ.ค. 61
53
3 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561.pdf
26 ธ.ค. 61
77
2 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยเครื่องแบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561.pdf
2 ต.ค. 61
31
1 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2561.pdf
23 ส.ค. 61
70
2 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2561.pdf
23 ส.ค. 61
29
2 MB
Download
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561.pdf
23 ส.ค. 61
25
4 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561.pdf
23 ส.ค. 61
64
3 MB
Download
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561.pdf
23 ส.ค. 61
24
1 MB
Download
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2561 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา).pdf
7 ส.ค. 61
25
85 KB
Download
Page 1 Page 2 Page 3