รางวัล the OpenGov Recognition of Excellence (RoE) Award 2023


9 October 2566
215
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้ารับรางวัล the OpenGov Recognition of Excellence (RoE) Award 2023 จากผลงาน “ระบบกลางทางกฎหมาย หรือ Law Portal"

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้ารับรางวัล the OpenGov Recognition of Excellence (RoE) Award 2023 จากผลงาน “ระบบกลางทางกฎหมาย หรือ Law Portal (https://law.go.th)” โดยรางวัลนี้มอบสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีความยืดหยุ่น และคล่องตัวให้เข้ากับความคิดริเริ่ม มุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม หลากหลาย และรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต จัดขึ้นโดย OpenGov Asia ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่ และยกย่องโครงการต่าง ๆ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั้งของภาครัฐ และเอกชน ภายในงาน 5th Annual Thailand OpenGov Leadership 5th October 2023 ณ โรงแรมเอราวัณ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้ารับรางวัล the OpenGov Recognition of Excellence (RoE) Award 2023 จากผลงาน “ระบบกลางทางกฎหมาย หรือ Law Portal"

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ Thailand 4.0: Nurturing Digital Innovation and Knowledge-Based Economy และในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการมอบรางวัลในด้านต่างๆ นั้น “ระบบกลางทางกฎหมาย หรือ Law Portal” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง DGA และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รางวัล the OpenGov Recognition of Excellence (RoE) Award 2023 โดย นายสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นตัวแทนของ DGA ในการรับรางวัลดังกล่าว ร่วมกับตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน เช่น ระบบ SME ONE ID ของ สสว. เป็นต้น