รางวัลเลิศรัฐ 2566 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น


8 September 2566
657
DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 'ระดับดีเด่น' จากผลงาน 'ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ'
DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 'ระดับดีเด่น' จากผลงาน 'ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ'

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ารับรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ‘ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 'ระดับดีเด่น' จากผลงาน 'ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ'

สำหรับ ‘รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0)’ ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร และ ‘รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th’ ของ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ภายใต้การดำเนินงานของ DGA ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 'ระดับดีเด่น' จากผลงาน 'ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ'
DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 'ระดับดีเด่น' จากผลงาน 'ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ'
DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 'ระดับดีเด่น' จากผลงาน 'ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ'
DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ‘ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’
DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ‘ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’

ทั้งนี้ DGA ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการเป็นกลไก สนับสนุน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Enabling Agile Government) ด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่เป็น “Smart Connector” ที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง สะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านภาคธุรกิจก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อภาครัฐมีความเข้มแข็งก็ส่งผลให้ประเทศทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำให้ชีวิตคนไทยง่ายขึ้น

ดู 🔴 LIVE ย้อนหลังคลิก https://fb.watch/mVne3aq2qo/