Digital Awards 2562


4 November 2563
1086

Biz Portal ได้รับรางวัล Digital Transformation Award 2019 สาขา Service Excellence รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากสดช.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เข้าร่วมงานประกาศรางวัลโครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award 2019) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

จากความทุ่มเท ของ DGA ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลให้ โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ได้รับรางวัล Digital Transformation Award 2019 สาขา Service Excellence รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. โดยมี นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นผู้แทน DGA เข้ารับรางวัลร่วมกับ นางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นปีแรกของการมอบรางวัล Digital Transformation Award 2019 ให้กับโครงการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการขับเคลื่อนความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2560-2564 ซึ่งหลายหน่วยงานดำเนินการริเริ่มโครงการและประสบความสำเร็จในการใช้งานแล้ว ขณะที่หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ นำไปเป็นต้นแบบต่อยอดสู่การจัดตั้งโครงการได้จริงต่อไป ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 16 โครงการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ โครงการด้านการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน และโครงการด้านการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในภาครัฐ ซึ่งภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการด้านดิจิทัลที่ได้รับรางวัลด้วย