รางวัลเลิศรัฐ 2563


4 November 2563
2158

DGA ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 'ระดับดีเด่น' จากผลงาน 'LandsMaps' ในงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล โดยมี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ Better Services for Better Life ในรูปแบบ Virtual Exhibition ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วย

สำหรับปี 2563 นี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดยนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ‘ระดับดีเด่น’ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จากผลงาน ‘ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)’ ร่วมกับ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง

นับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตามภารกิจของ DGA ในการเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดย ‘รางวัลบริการภาครัฐ’ นี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

สำหรับพิธีการมอบรางวัลเลิศรัฐในปีนี้ มีหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลทั้งสิ้น 1,416 ผลงาน และผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 198 รางวัล