รางวัลหน่วยงานรัฐที่มีผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดี


26 March 2567
149
DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คว้ารางวัล 🏆 หน่วยงานรัฐที่มีผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดี (Leveraging)
DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คว้ารางวัล 🏆 หน่วยงานรัฐที่มีผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดี (Leveraging)

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คว้ารางวัล หน่วยงานรัฐที่มีผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดี (Leveraging) จาก กรมบัญชีกลาง โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ารับรางวัลจาก นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลางประธานในพิธี ในงานมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คว้ารางวัล 🏆 หน่วยงานรัฐที่มีผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดี (Leveraging)
DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คว้ารางวัล 🏆 หน่วยงานรัฐที่มีผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดี (Leveraging)

ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร เป็นการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการส่งเสริมคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งสามารถผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐมีการสนับสนุนและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง DGA มีความภูมิใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้