งานสัมมนา “Toward Digital Government : Thailand e-Government Readiness


8 June 2558
293

งานสัมมนา

“Toward Digital Government : Thailand e-Government Readiness”

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ

*** ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว***

หลักการและเหตุผล

     ด้วย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ หนึ่งในเป้าประสงค์หลักของการขับเคลื่อน คือ การศึกษาและเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการจัดทำมาตรการ แนวทางการสนับสนุนในระดับนโยบายต่อไป ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

     ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ รัฐบาลได้มีการประกาศนโยบาย Digital Economy ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ภาครัฐถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญยิ่งของระบบเศรษฐกิจที่ต้องปรับการทำงานให้สอดรับกับนโยบายและเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อคงไว้ซึ่งการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุด

     สรอ. ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบาลดิจิทัล จึงได้ทำการสำรวจความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ใน ๕ มิติ ได้แก่ 1. Government Policy and Vision 2. Government Infrastructure/Network 3. Government Public Service 4. Back Office/e-Governance 5. Trends/Emerging Issue เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงที่จะนำไปใช้ในการวางแผน จัดทำมาตรการ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศต่อไป

     ในการนี้ สรอ.จึงได้จัดงานสัมมนาเรื่อง“Toward Digital Government: Thailand e-Government Readiness” ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพที่แท้จริง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปประกอบการวางแผน จัดทำมาตรการ กำหนดแนวทางการพัฒนานโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล สอดรับกับนโยบาย Digital Economy ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

 • เพื่อให้ข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทราบถึงสถานภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐในระดับกรม
 • เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ         
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ (CIO) และ/หรือ เจ้าหน้าที่สารสนเทศหน่วยงานภาครัฐระดับกรมจำนวน ๑๕๐ คน

  ระยะเวลาในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

  วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระยะเวลา ๑/๒ วัน

  *****************************************

  ลงทะเบียน: ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5

  2.Digital GovernmentEmbracing the Future

  5 ครั้ง
  6
  7