ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)

26 มิถุนายน 2561 10:35:27
2484
วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 10:35:27 | 2484 อ่าน

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

(Digital Leadership for Executive Level)

 

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

 

โดยจะขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

จากเดิมวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็น

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

[การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม

ดำเนินการกรอกใบสมัคร และ Scan ใบสมัครส่งกลับมายัง email: bda@dga.or.th เท่านั้น]

 

ปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้)
 

กลุ่มเป้าหมาย

 

ผู้บริหารระดับสูง (Executive) เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า อาทิ

 

1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงขึ้นไป (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
  • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป

 

2. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรืพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1

 

3. นายทหาร หรือ นายตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอกขึ้นไป [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน]

 

4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

ระยะเวลาการอบรม:

จำนวน 72 ชั่วโมง (12 วัน)

อบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 16 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 159 ครั้ง
770 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 95 ครั้ง
322 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 72 ครั้ง
82 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER