การสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ครั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์


12 June 2560
49

การสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government

 “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”

ครั้งที่ ๓ จ.นครสวรรค์

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องแพลทตินั่ม ฮอลล์ ๒ ชั้น ๒ 

โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอน สปา จ.นครสวรรค์

———————————————–

*ขอสงวนสิทธิ์การรับประทานอาหารกลางวันเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้จำนวน 150 ท่านแรกเท่านั้น*

หลักการและเหตุผล

    ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล รวมถึง คำสั่ง มติ และข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยได้พัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และมีการเปิดตัวบริการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมา สรอ. ได้เปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel อย่างต่อเนื่อง โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ เนื่องด้วยเป็นงานที่มาจากนโยบายท่านโดยตรง จึงกรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานด้วยตนเองมาโดยตลอด นั้น

    ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาบริการ GovChannel คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สู่ส่วนราชการระดับภูมิภาค จึงเห็นสมควรจัดงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ Roadshow บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด ซึ่งได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ๗ จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดรับทราบเกี่ยวกับบริการของ สรอ. รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
  • เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐในต่างจังหวัด
  • เพื่อรับทราบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.

รายละเอียดกิจกรรม

การสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยแบ่งรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้
 

การสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยแบ่งรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้

  • การสัมมนาเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของ สรอ. และสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการต่างๆ ของ สรอ.
  • นิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี และบริการต่างๆ ที่รัฐบาลมอบหมายให้ สรอ. ดำเนินงาน
  • EGA Counter Service ; จุดรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ สรอ. และศูนย์บริการให้คำปรึกษาก่อนเปิดใช้บริการ
  • e-Government Showcase ; จุดทดลองใช้บริการ GIN Conference, บริการคลาวด์ภาครัฐ  (Government Cloud Service), ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) ด้วยการนำเสนอตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) และกล่องอัจฉริยะ (Government Smart Box) และศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)

กลุ่มเป้าหมาย

ประมาณ ๑๕๐ ท่าน / ครั้ง ประกอบด้วย

๕.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

๕.๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

๕.๓ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๓ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ

1
2
3
4