พอร์ทัลกลาง เพื่อการบริการประชาชน รู้ ยื่น จ่าย รับ บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว


20 April 2564
429
นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือของหน่วยงานรัฐในการสร้างบริการให้ตรงใจประชาชนในยุคดิจิทัลว่า สพร. และ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นองคาพยพที่สำคัญได้พัฒนา ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code ได้อีกด้วย
 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างครอบคลุม ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ทางสะดวก เข้าถึงภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป