ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างบริการระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0073)


20 Dec 65
28
1

DGA-66-0073 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน

เลขที่โครงการ E65120013792
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
11 ครั้ง