คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


22 February 2564
2391

ข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

Data Security

 • การรักษาความลับของข้อมูล
  • การรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
  • ความพร้อมใช้งานของข้อมูล

   

  Data Privacy (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

   

  • การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • การไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีเหตุอันสมควร

   

  Data Quality

   

  • การทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
  • ครบถ้วน
  • เป็นปัจจุบัน
  • มีมาตรฐานเดียวกัน
  • ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

   

   

  สำหรับผู้สนใจสามารถรับชม LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ “Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ” 

   

   

   

   

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

   

   

  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานรัฐจัดทำ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”

  ดาวน์โหลด คลิก >>  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

   

  ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand  <<