DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association)


21 October 2563
832

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวถึงบทบาท ภารกิจของ สพร. กับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้แก่คณะผู้บริหารจากสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) และผู้ประกอบการด้าน IOT ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และร่วมหารือด้านการพัฒนาระบบ IOT สำหรับงานบริการภาครัฐ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงาน DGA

โดยมีนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย สพร. ต้องการเป็นคนกลางในการสร้าง Market Place ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยการนำ Solution จากภาคเอกชนมาใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานบริการภาครัฐได้

สำหรับการศึกษาดูงานในวันนี้ สพร. ด้าน ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) DGA ได้เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้กรอบแนวคิด Public and Private Partnership (PPP) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลภาครัฐตามกรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล

เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ซึ่งเป็นข้อมูล Realtime ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ