ขนาดอักษร |
TH EN

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

17 ตุลาคม 2561 04:33:44
10591
วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 04:33:44 | 10591 อ่าน
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
 
 
GSK บริการรัฐพร้อมใช้
 
ตรวจสอบ แจ้ง สมัคร ดูข้อมูล
เมนูบริการ 
• ตรวจสอบข้อมูล – ข้อมูลส่วนบุคคล / สิทธิประโยชน์
- ข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
- ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา (การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)
- ข้อมูลกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)
- ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.))
- ข้อมูลนัดหมาย (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
- ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ)
- ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
- ข้อมูลประวัติการใช้งานตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))
- ระบบข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพบุคคล ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 
และมีบริการใหม่เพิ่มเติมตรวจสอบประวัติสุขภาพ, ดูสิทธิ์การรักษา และดูนัดการตรวจรักษาเฉพาะ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในกลุ่มสุขภาพเขต 5  โดยนำร่องใน 9 โรงพยาบาล ดังนี้
1. โรงพยาบาลราชบุรี
2. โรงพยาบาลโพธาราม
3. โรงพยาบาลบ้านโป่ง
4. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
6. โรงพยาบาลมะการักษ์
7. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
9. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 

และกลุ่มโรงพยาบาลเขต 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
2. โรงพยาบาลอินทร์บุรี
3. โรงพยาบาลพระนารายณ์
4. โรงพยาบาลบ้านหมี่
5. โรงพยาบาลเสนา
6. โรงพยาบาลปทุมธานี
7. โรงพยาบาลนครนายก

• แจ้ง – นำส่งข้อมูล / ยืนยันสิทธิเพื่อรับบริการ
ระบบตรวจสอบและรับรองสิทธิอัตโนมัติ (โรงพยาบาลราชวิถี)  
 
• ติดตามผล 
ติดตามเรื่องร้องเรียน (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
 
• ตรวจสอบสิทธิ์ 
- ตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) (สำนักงานประกันสังคม) 
- สิทธิประกันสุขภาพ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
- สิทธิประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม) 
 
• สมัคร – ลงทะเบียน / แก้ไข / ต่ออายุ
ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางสำหรับประชาชน (OpenID on Kiosk) (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))
 
• ดูข้อมูล – คลังข้อมูลผู้บริโภค / อื่นๆ
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เว็บไซต์ www.govchannel.go.th
 
 
 
จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
 
 
 
สำหรับตัวอย่างการใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคมว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ว่ามีจำนวนเท่าไร ตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น นอกจากนี้ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำ QR code ไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ด้วย
 
 
วิธีการใช้งาน
1. เสียบบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเริ่มต้นใช้งาน โดยเลือกเมนูหลัก ดังนี้ 
ตรวจสอบ – ข้อมุลส่วนบุคคล / สิทธิประโยชน์
แจ้ง – นำส่งข้อมูล / ยืนยันสิทธิเพื่อรับบริการ
สมัคร – ลงทะเบียน / แก้ไข / ต่ออายุ
ดูข้อมูล – คลังข้อมูลผู้บริโภค / อื่นๆ
 
2. กดเลือกเมนูที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล กดดูรายละเอียด ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
 
3. หากต้องการข้อมูลสำหรับการเข้ารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ กดเลือกเมนู ข้อมูล เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
4. กดเลือกเมนูหลัก แล้วดึงบัตรประจำตัวประชาชนออกเพื่อสิ้นสุดการใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (+66) 0 2612 6000 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA 
 
*ติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.GovChannel.go.th
 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER