ขนาดอักษร |
TH EN

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ คืออะไร

22 กรกฎาคม 2563 11:06:23
40728
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 11:06:23 | 40728 อ่าน
 
          ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
 
 
คลิกที่รูปภาพดูรายละเอียดการใช้งาน
 
GSK บริการรัฐพร้อมใช้
 

          ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นบริการที่เกิดจาก บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานประกันสังคม การประปานครหลวง บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราขวิถี เป็นต้น ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ดำเนินการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อให้บริการประชาชนทั้งหมด 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

 

          ประชาชนสามารถใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ได้ 4 รูปแบบ คือ

          รูปแบบที่ 1 Info point 

          คือ บริการด้านข้อมูล ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคล

          รูปแบบที่ 2 Registration 

          คือ บริการลงทะเบียน การสมัคร การกรอกข้อมูล การต่ออายุ

          รูปแบบที่ 3 Transaction 

          คือ การบริการครบวงจร เช่น การยืนยันตัวตน การส่งเอกสาร การลงข้อมูล การแจ้งปัญหาการใช้บริการทั้งแบบ One Way และ Two Way

          รูปแบบที่ 4 Payment 

          คือ บริการชำระค่าบริการ

 

       ปัจจุบันมีจำนวน 21 บริการ โดยบริการที่สามารถใช้งานได้แล้วที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk มีดังนี้

 

       ตรวจสอบข้อมูล

• ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
 
• ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำการประปานครหลวง (การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)
 
• ระบบตรวจสอบนัดหมาย รพ.รามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 
• ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
 
• ระบบตรวจสอบการใช้บริการ Appcenter (log)  (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
 
• ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคล รพ. ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
• ระบบตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)
 
• ระบบตรวจสอบใบสั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 
• ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ รพ.ราชวิถี (โรงพยาบาลราขวิถี)
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบนัดหมาย (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบค่า BMI (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ (สำนักงานประกันสังคม)
 
• ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 
• ระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกระทรวงยุติธรรม
 
• ระบบตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
 

       สมัคร

• สมัครระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง สำหรับประชาชน (OpenID on Kiosk) : (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
 

       ดูข้อมูล

• Government Channel
 

      จ่าย

• จ่ายค่าน้ำประปา (การประปานครหลวง)
 

      ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐมาให้บริการแก่ประชาชนได้สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

 
 
 
      สำหรับตัวอย่างการใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคมว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ว่ามีจำนวนเท่าไร ตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำ QR code ไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ และยังมีบริการตรวจสอบข้อมูลใบสั่งจราจรพร้อมสั่งพิมพ์สลิปไปจ่ายค่าปรับในกรณีใบสั่งหายก็ได้ หรือจะจ่ายค่าน้ำประปา ของการประปานครหลวง ก็สามารถเลือกชำระเงินด้วยการตัดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม Student Loan
 
 
คลิกที่รูปภาพดูจุดติดตั้งตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ
 
จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
 
 
 
*ติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.GovChannel.go.th
 
 
 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER