ขนาดอักษร |
TH EN

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

11 ตุลาคม 2562 04:24:41
26875
วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 04:24:41 | 26875 อ่าน
 
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
 
 
คลิกที่รูปภาพดูรายละเอียดการใช้งาน
 
GSK บริการรัฐพร้อมใช้
 

ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นบริการที่เกิดจากบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม การประปานครหลวง บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราขวิถี เป็นต้น ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ดำเนินการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อให้บริการประชาชนทั้งหมด 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

 

ประชาชนสามารถใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ได้ 4 รูปแบบ คือ

 

Info point.

 

คือ บริการด้านข้อมูล ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคล

 

Registration

 

คือ บริการลงทะเบียน การสมัคร การกรอกข้อมูล การต่ออายุ

 

Transaction

 

คือ การบริการครบวงจร เช่น การยืนยันตัวตน การส่งเอกสาร การลงข้อมูล การแจ้งปัญหาการใช้บริการ

ทั้งแบบ One Way และ Two Way

 

Payment

 

คือ บริการชำระค่าบริการ

 

 

โดยบริการที่สามารถใช้งานได้แล้วที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ปัจจุบันมีจำนวน 21 บริการ ดังนี้

 

ตรวจสอบข้อมูล

 

• ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
 
• ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำการประปานครหลวง (การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)
 
• ระบบตรวจสอบนัดหมาย รพ.รามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 
• ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ)
 
• ระบบตรวจสอบการใช้บริการ Appcenter (log)  (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
 
• ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคล รพ. ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
• ระบบตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)
 
• ระบบตรวจสอบใบสั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 
• ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ รพ.ราชวิถี (โรงพยาบาลราขวิถี)
 
• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบนัดหมาย (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบค่า BMI (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 
• ระบบตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ (สำนักงานประกันสังคม)
 
• ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 
• ระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกระทรวงยุติธรรม
 
• ระบบตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
 

สมัคร

 

• สมัครระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง สำหรับประชาชน (OpenID on Kiosk) : (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
 

ดูข้อมูล

 

• Government Channel
 

จ่าย

 

• จ่ายค่าน้ำประปา (การประปานครหลวง)
 
 

ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐมาให้บริการแก่ประชาชนได้สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

 
 
สำหรับตัวอย่างการใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคมว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ว่ามีจำนวนเท่าไร ตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำ QR code ไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ และยังมีบริการตรวจสอบข้อมูลใบสั่งจราจรพร้อมสั่งพิมพ์สลิปไปจ่ายค่าปรับในกรณีใบสั่งหายก็ได้ หรือจะจ่ายค่าน้ำประปา ของการประปานครหลวง ก็สามารถเลือกชำระเงินด้วยการตัดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม Student Loan
 
 
วิธีการใช้งาน
1. เสียบบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเริ่มต้นใช้งาน โดยเลือกเมนูที่ต้องการใช้บริการ เช่น 
ตรวจสอบ – ข้อมุลส่วนบุคคล / สิทธิประโยชน์
แจ้ง – นำส่งข้อมูล / ยืนยันสิทธิเพื่อรับบริการ
สมัคร – ลงทะเบียน / แก้ไข / ต่ออายุ
ดูข้อมูล – คลังข้อมูลผู้บริโภค / อื่นๆ
 
2. กดเลือกเมนูที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล กดดูรายละเอียด ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
 
3. หากต้องการข้อมูลสำหรับการเข้ารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ กดเลือกเมนู ข้อมูล เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
4. เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว กดกลับเมนูหลัก ดึงบัตรประจำตัวประชาชนออกเพื่อสิ้นสุดการใช้บริการ
 
 
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (+66) 0 2612 6000 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA 
 
 
คลิกที่รูปภาพดูจุดติดตั้งตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ
 
จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
 
 
 
*ติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.GovChannel.go.th
 
 
 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER