ขนาดอักษร |
TH EN

16 พฤษภาคม 2561 02:39:13
8140
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 02:39:13 | 8140 อ่าน
 
 
บริการวิเคราะห์และพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center-OC) เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในระดับต่างๆ ทั้งระดับกระทรวง กรม กอง และจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่เก็บและเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงให้ทันสมัยและรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องนำเสนอข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำเป็นรายงานเพื่อเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป
 
การทำงานประสิทธิภาพสูงช่วยให้ทุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ
 
 • ข้อมูลบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Portal of Governance Information) ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย อาจเป็นการนำเสนอในรูปตาราง กราฟ การมีข้อมูลแจ้งเตือนสถานการณ์ที่สำคัญ (Real-time Warnings/Alerts) และเครื่องมือทางด้านการข่าวและการค้นหาข้อมูล
 • การบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Integration of Governance Information) ซึ่งข้อมูลที่ใช้จะต้องสามารถเห็นภาพรวมของประเทศในด้านต่างๆ ได้ในหลายมิติ หรือสามารถจำแนกข้อมูลในแต่ละภารกิจได้อย่างชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการทางข้อมูล เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) และผู้บริหารสามารถสั่งการและติดตามผลการดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีได้
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานความรู้ (Governance Knowledge Based System) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศ ข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มภารกิจ การมีระบบคลังและฐานข้อมูลรวมเพื่อการบริหารราชการ และระบบการสืบค้นจากฐานข้อมูลการบริหารราชการ เป็นต้น
 
อรรถประโยชน์สูงเริ่มต้นสู่การทำงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 
 • ทำให้การบริหารงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งระดับรัฐบาล, กระทรวง, กรม, และจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดี
 • ทำให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาโดยเฉพาะ ซึ่งง่ายต่อการรายงาน การติดตาม และการประเมินผลต่อผู้บริหาร
 • ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเครือข่ายความเร็วสูง
 • การสร้างระบบจำลองข้อมูลเพื่อการบริหารราชการ (Governance Decision Support System) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้แบบจำลองข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการคาดการสถานการณ์ล่วงหน้า เป็นต้น
 
ภาพรวมของระบบ
 
ระบบข้อมูลของหน่วยงาน การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ คุณภาพของข้อมูลที่ดี การมีดัชนีข้อมูล ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และความมีมาตรฐานของข้อมูลที่ตรงกัน จะช่วยให้การจัดทำรายงานและการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 • ระบบเครือข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
 • ระบบเครือข่ายความเร็วสูง เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูล
 • ระบบการนำเสนอภายในศูนย์ปฏิบัติการ ประกอบด้วยอุปกรณ์แสดงผล, จอฉาย, และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเดินสาย LAN เป็นต้น
 • ระบบคอมพิวเตอร์ Server เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
 • ระบบการรักษาความปลอดภัย เป็นระบบที่ใช้ Technology PKI
 • ระบบประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล และระบบนำข้อมูลเข้าโดยใช้เทคโนโลยี Web Based รวมทั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล (XML)

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER