ขนาดอักษร |
TH EN

2 ตุลาคม 2558 03:14:09
9552
วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 03:14:09 | 9552 อ่าน

ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ

Government Computer Emergency and Readiness Team : G-CERT

 

G-CERT หรือศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ มีหน้าที่หลักในการจัดการและตอบสนองเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

 

ความมุ่งมั่นและหน้าที่ของ G-CERT

  • ประสานงานด้านเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภาครัฐ ตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
  • วิเคราะห์และสรุปข่าวสารเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
  • สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมในการจัดการปัญหาอาชญากรรมและภัยคุกคามทางสารสนเทศ
  • จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการพึ่งพาบุคลากรจากต่างประเทศ
  • พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยคุกคามจากสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare) ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศและหน่วยงานภาคเอกชน

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER