ขนาดอักษร |
TH EN

ร่วมงานกับเรา

การยกระดับประสิทธิภาพบุคลากร

3 สิงหาคม 2561 10:57:57
13924
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 10:57:57 | 13924 อ่าน

 

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เพื่อให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย ได้อย่างก้าวกระโดด ต่อเนื่อง และยั่งยืน นอกเหนือจากการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และการมีระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ทรัพยากรบุคคล (Human Capital) ยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารบุคคลของ สพร.ใน ช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561–2565)  จึงมุ่งเน้นการสร้าง พัฒนา และเตรียมความพร้อมของบุคลากร การบริหารจัดการ และขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ Digital Organization โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรดังต่อไปนี้

 

  • Digital-First Mindset ซึ่งเริ่มจากคณะผู้บริหารระดับสูงลงมาสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นลำดับแรก โดยการใช้เทคโนโลยี และนำข้อมูลขององค์กรมาใช้อย่างเป็นระบบ
  • Digital Expertise การสร้างความชำนาญทางดิจิทัล มีการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีตลอดจนทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มด้านดิจิทัล
  • Technology Experiences เสริมสร้างประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น analytics, artificial intelligence, machine learning เป็นต้น
  • Data-driven Decisions การสร้างบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการวิเคราะห์ มีกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • Agility and Flexibility การสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมและสามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพราะในโลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

นอกจากนั้น สพร. และผู้บริหารยังเห็นความสำคัญในการสรรหา พัฒนา และรักษาเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้มีผลงานดีเด่น (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ไว้ภายในองค์กร ซึ่งการพัฒนา เปิดโอกาส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้มีศักยภาพสูงเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพและสร้างผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เจ้าหน้าที่และองค์กรเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจัดทำโครงการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ศักยภาพให้เกิดผลกับองค์กรให้มากที่สุด การเปิดโอกาสให้สร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านการจัดทำโครงการเชิงนวัตกรรม ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและสร้างคุณค่าแก่องค์กร มีการจัดตั้ง Talent Steering Committee ในการให้นโยบายและมีการติดตามและประเมินผลงานเป็นระยะเพื่อ Feed back ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER