ขนาดอักษร |
TH EN

ร่วมงานกับเรา

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

22 มกราคม 2563 09:04:53
27357
วันที่ : 22 มกราคม 2563 09:04:53 | 27357 อ่าน

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

การที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จะสามารถดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สพร. เป็นหน่วยงานหลักในการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้นั้น “บุคลากร” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ

 

สพร. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านบุคคล (HR Vision) และภาพยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพร. (DGA HR Strategy) ใน 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2565) ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพร.

 

สพร. ต้องปรับแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องและผลักดันให้ สพร. บรรลุวิสัยทัศน์ด้านบุคคลมากยิ่งขึ้น คือ 1) สร้างรากฐานองค์กรให้มั่นคง 2) ส่งเสริมบุคลากรให้เติบโต และ 3) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการปรับตัว

 

  • สร้างรากฐานองค์กรให้มั่นคง ผ่านการบริหารจัดการอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและมีต้นทุนทางบุคลากรที่เหมาะสม การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพเพื่อให้บุคลากรสามารถหมุนเวียนตำแหน่งงานได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่นสอดรับกับการเป็น Agile Organization และก้าวหน้าได้ในสายอาชีพ อีกทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพพร้อมเป็นผู้นำและสืบทอดตำแหน่งหลักสำคัญในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
     
  • ส่งเสริมบุคลากรให้เติบโต โดยพัฒนาผู้นำ สพร. ในทุกระดับให้เป็น “ผู้นำองค์กร” (Enterprise Leaders)  ที่สามารถกำหนดทิศทาง และถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สพร. รวมทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ ทุกระดับในองค์กร โดยเฉพาะการเรียนรู้และการเข้าใจเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่าน “การเสริมทักษะใหม่” (Upskill) และ “การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น” (Reskill) จัดรูปแบบการพัฒนาหลายช่องทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ ได้ง่าย ครอบคลุมและหลากหลาย
     
  • สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการปรับตัว ผ่านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในรูปแบบที่ทำให้ดีและง่าย (Make It Good & Easy) เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ สพร. ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานต่างด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานให้มีคุณภาพและเสริมสร้างความสุขของเจ้าหน้าที่ สพร.

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER