ขนาดอักษร |
TH EN

Overview

16 พฤษภาคม 2561 03:00:22
9161
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 03:00:22 | 9161 อ่าน

การยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ

e-Government Academy

 

การใช้เครื่องมือสื่อสารที่เพิ่มสูงขึ้น และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ทำให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและยกระดับความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ดังนั้น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ จึงจัดทำโครงการยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ หรือ e-Government Academy เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 
 
วัตถุประสงค์
1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้านบุคลากร ICT ภาครัฐ เพื่อใช้วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
2. จัดทำแนวทางการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมวิสัยทัศน์และทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารเทศสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ ICT ของหน่วยงานภาครัฐ
4. พัฒนาระบบ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 
 
หลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
(E-Government Chief Executive Officer : CEO) 
จัดสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัด อธิบดี หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านกรอบนโยบายการบริหารงานหน่วยงานในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล
 
2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government Executive Program : EGEP)
จัดสำหรับผู้บริหารระดับรองปลัด รองอธิบดี หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านปัจจัยการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับต้น โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล
 
3. หลักสูตรการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
(E-Government Exchange Program : EGxP) 
จัดสำหรับผู้บริหารทุกระดับ โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจาะจงแต่ละภารกิจหลักของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
 
โดยทั้งนี้ ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศและนโยบายด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดตั้งหลักสูตรอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการจัดอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน
 
Training Seminars 
 
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรืออีเมล: contact@dga.or.th
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER