ขนาดอักษร |
TH EN

10 มกราคม 2560 11:21:50
6835
วันที่ : 10 มกราคม 2560 11:21:50 | 6835 อ่าน

 

 

 

 

     Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล ดูเหมือนเป็นคำใหม่ที่แวดวงธรุ กจิ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างก็พูดถึงเป็นอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่เป็นนโยบายที่นำมาชูเศรษฐกิจของรัฐบาลเท่านั้น แต่สำหรับประชาชนทั่วไป สิ่งที่รัฐบาลคิดมาเป็นนโยบายใหม่นี้ถือว่าจะช่วยตอบคำถามสิ่งที่ประชาชนต้องการได้ดีขึ้น เพราะจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันยุคสมัยไปใช้พัฒนาวิธีการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งช่องทางการขายการตลาด ช่องทางการรับบริการหลากหลาย และพฤติกรรมของผู้คนที่บริโภคสินค้าและบริการก็เปลี่ยนไปมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน วิธีการจัดการปัญหาต่างๆ ของภาครัฐก็เปลี่ยนไป โดยหันมาเผยแพร่ข่าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่าน Social Media มากขึ้น นี่คือสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ทำให้ภาครัฐต้องมีกลไกสำหรับขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยต้องผลักดันให้ GDP ของประเทศเติบโตมากขึ้นจากเศรษฐกิจดิจิทัล โดยส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ และการดำเนินธุรกิจการค้าไปเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ถือมีว่ามีบทบาทเป็นอย่างมาก เพราะมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานและพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

     สำหรับการบริการภาครัฐ (Public Service) ก็ต้องมีการปรับตัวไปเป็น Digital Service มากขึ้นด้วย และที่สำคัญคือการบริหารภาครัฐ ระเบียบ กฏหมายต่างๆ ขั้นตอนการทำงานหรือการบริการภาครัฐก็ต้องรองรับ Digital Economy ด้วย ซึ่งการมีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ก็เป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ มีความตื่นตัวในการให้บริการประชาชนมากขึ้น เนื่องจากได้ระบุกรอบเวลาการดำเนินการและประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ด้วย ส่วนการปรับปรุงงานบริการ (Service) ของภาครัฐทั้งหลายก็ต้องกำหนดเป้าหมายขึ้นภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพื่อให้หน่วยงานไปยกระดับบริการแต่ละประเภทต่อไป โดยแต่ละหน่วยงานก็ต้องมีการออกแบบกระบวนการให้บริการใหม่และต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการก็ต้องมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการยกเครื่องการบริการภาครัฐ สำหรับประชาชน ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องทำ ความเข้าใจสิ่งที่เป็นความต้องการให้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดมุมใดของประเทศไทย บริการภาครัฐที่เป็น Digital Service ในยุคใหม่นี้ก็จะทำลายข้อจำกัดต่างๆ เช่น การเดินทาง ช่องทางการเข้าถึงบริการ เวลาในการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการแต่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นโจทย์ที่มีความซับซ้อน การแก้ไขปัญหาในบางครั้งต้องมองภาพหลายมิติและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในงานบริการประเภทเดียวกัน (Domain) อาจต้องมาจากหลายหน่วยงาน แต่ต้องมีจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาเหมือนกัน

สุดท้าย ผมขอกล่าวถึงบทบาทของ EGA ที่เดิมมีภารกิจด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐ แต่เมื่อมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หน่วยงานก็มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในการสร้างความเชื่อมโยงกับภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Economy) โดยทำให้ภาครัฐมีการบูรณาการและทำให้หน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินงานแบบ Smart Operation ดังนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคส่วนใดก็ตามไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างไร เราต่างก็มีหน้าที่สร้างบริการที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งสิ้น

 

 

รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานคณะกรรมการ

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER