ขนาดอักษร |
TH EN

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

16 กันยายน 2562 03:53:44
29761
วันที่ : 16 กันยายน 2562 03:53:44 | 29761 อ่าน

สพร. DGA

 

 

 

 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (อายุ 61 ปี)
ประธานกรรมการ
Mr. Areepong Bhoocha-oom
Chairman of Executive Board

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : Ph.D. (Finance), University of Missisippi, U.S.A.
 • ปริญญาโท  : M.A. (Finance), Marshall University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี : B.A. (International Business Management), Boston U.S.A.

 

 

 

 

นางกรรณิการ์ งามโสภี (อายุ 62 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)
Miss Kannika Ngamsopee
Executive Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : Master of Management , สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ (อายุ 50 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล)
Mr. Praphan Janwatthanaphong
Executive Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ประวัติการทำงาน  

 • ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • พ.ย. 2534 – ธ.ค. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ประวัติการศึกษา

 • Management of Manager (MOM) มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศฮ่องกง
 • ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัญฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาตร์
 • ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

นายภุชงค์ อุทโยภาศ (อายุ 54 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
 Mr. Putchong Uthayopas 
 Executive Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน  

 • นายกสมาคม Computational Science and Engineering Association (ประเทศไทย) 2012-2016
 • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารยุติธรรม
 • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • อนุกรรมการด้าน Enterprise Architecture  ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของรัฐบาล
 • อนุกรรมการด้านบูรณาการข้อมูลรัฐสภาไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • กรรมการบริหารโครงการ e-science infrastructure consortium สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • อนุกรรมการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการบริหารโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ NECTEC
 • Key Opinion Leader of Thailand, ASEAN HPC Taskforce under the Committee on Science and Technology, ASEAN

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : B.Eng in Electrical Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : M.Eng in Electrical Engineering (Digital Electronics), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : M.S. in Computer Engineering, University of Louisiana at Lafayette, USA
 • ปริญญาเอก: Ph.D. Computer Engineering, University of Louisiana at Lafayette, USA

 

 

 

 

 

 

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ (อายุ 59 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล)
Mr. Somkid Jiranuntarat
Executive Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรกฎาคม 2562  ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • กันยายน 2562   กรรมการบริษัท บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการทำงาน

 • 2561           ประธาน KASIKORN Business-Technology Group
 • 2559 – 2560 รองประธาน KASIKORN Business-Technology Group
 • 2555 – 2561 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2556 – 2560 นายกสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • 2552 – 2558 CIO และ COO บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • 2545 – 2552 CIO บมจ.ธนาคารเอเชีย และ บมจ.ธนาคารยูโอบี
 • 2546 – 2549 กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • 2545 – 2546 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด
 • 2543 – 2545 CEO Settrade.com
 • 2537 – 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2533 – 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2528 – 2533 วิศวกรระบบ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2524 – 2526 นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • ปริญญาโท : Master of Computer Science , Oregon State University, USA

 

 

 

 

 

นายสราวุธ ปิติยาศักดิ์ (อายุ 51 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล)
Mr.Saravuth Pitiyasak
Executive Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการทำงาน

 • 2548 – 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร์
 • 2540 – 2548 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร์
 • อนุกรรมการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ [คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่ 2/2561]
 • คณะทำงานเตรียมการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 48/2561)
 • กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา
 • อดีตผู้แทนสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.), มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : Master of Laws (LL.M), University of Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก: Doctor of Legal Science (S.J.D.), University of Hong Kong, China

 

 

 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (อายุ 57 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง

Ms. Ajarin Pattanapanchai
Executive Board Member


ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนา (พ.ศ. 2544)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก) (พ.ศ. 2545)
 • ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค) (พ.ศ. 2546)
 • ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน (พ.ศ. 2547)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9) (พ.ศ. 2548) 
 • รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น) (พ.ศ. 2551)
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (พ.ศ. 2553)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) (พ.ศ. 2558)

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 24)

 


 

board narong

นายณรงค์  บุญโญ  (อายุ 60 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

Mr. Narong Boonyo
Executive Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 


ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
 • ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ (อำนวยการสูง)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อำนวยการสูง)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ)
 • กรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2559)
 • อนุกรรมาธิการศึกษาระบบข้อมูลกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2560)

     

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524)
 • นิติศาสตรบัณฑิต                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2536)
 • หลักสูตร Mini Master of Public and Private Management
 • หลักสูตร TMA Management Development Program (TMA MDP)
 • หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (CMC 4)
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 2 (ยธส. 2)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 80
 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 (บกส. 5)
 • หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) รุ่นที่ 1

 

 

 

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์  (อายุ 59 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

Mr. Sommai Lakananuruk
Executive Board Member

 

ตำแหน่งงานหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับสูง)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (เชี่ยวชาญ)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (ชำนาญการพิเศษ)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3-4

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2556 – 2557 กระทรวงกลาโหม
 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 ปี พ.ศ. 2557 สำนักงาน ก.พ. 

 

 

 


กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา)

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสพร.


มาตรา 18 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักงานให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
 

 1. กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
 2. อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 3. ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
 5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 6. ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรือ อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน
 7. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทนและค่าบริการในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
 9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
 • การบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
 • การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 • การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
 • การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

 

" ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 "

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER