ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

สพ.อธ.-สพร.

17 กันยายน 2563 02:09:08
1121
วันที่ : 17 กันยายน 2563 02:09:08 | 1121 อ่าน

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

ความเป็นมา

 

 

๖ กันยายน ๒๕๕๔ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีหนังสือที่ ทก (สรอ) ๕๑๐/๒๕๕๔/๑๓๙๗  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

 

 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อพ.สธ. มีหนังสือ ที่ พว๐๐๐๑(อพ.) ๒๖๖๔/ ๒๕๕๕  พระราชทานพระราชานุญาติให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนองพระราชดำริและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ในระยะ ๕ ปีที่ ๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

 

 

ปี ๒๕๕๙ อพ.สธ. มีประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)* โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ประกาศ คกก. อพ.สธ.- สพร. 199-2559 (ฉบับล่าสุด))

 

 

* * สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

 

ปี ๒๕๖๐ อพ.สธ. มีประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ประกาศคณะกรรมการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ ๖ 105-2560)

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

 

 

          คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยแท้ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

 

 

) นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประธานกรรมการ

 

) นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รองประธานกรรมการ

 

) ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รองประธานกรรมการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

) นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ กรรมการ

 

) นายสุโชตน์ เฉลิมช่วง  ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษาธุรกิจดิจิทัล กรรมการและเลขานุการ

 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สพร.

 

 

  • จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

 

  • ร่างและจัดทำแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

 

  • ร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

 

  • ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.-สธ.

 

  • สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ

 

  • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานประจำปีงบประมาณ

 

  • แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.

 

 

 

แผนแม่บท

 

 

 


แผนการดำเนินงานประจำปี

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดรับการแผนแม่บทฯ รวมถึงมีความสอดคล้องกับภารกิจในการดำเนินงานของ สพร. ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ ๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

     ๑. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ระบบบริการคลาวด์ (Government Cloud : G-Cloud) และระบบประชุมออนไลน์ (GIN Conference)

 

 

     ๒. การสนับสนุนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)  ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) โปรแกรมส่งข้อความสั้น (SMS Gateway)  การสนับสนุนโปรแกรมระบบ Chat ภาครัฐ (G-Chat)  และแอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (Government News: GNews)

 

 

     ๓. การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานในการให้คำแนะนำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน ICT ได้แก่ การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน ICT เป็นประจำทุกเดือน เพื่อการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

     ๔. การส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้แก่ การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) ซึ่งเป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

     ๕. จัดทำ Web Page ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระหว่าง อพ.สธ.-สพร.

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดรับการแผนแม่บทฯ รวมถึงมีความสอดคล้องกับภารกิจในการดำเนินงานของ สพร. ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ ๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

     ๑. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ระบบบริการคลาวด์ (Government Cloud : G-Cloud) และระบบประชุมออนไลน์ (GIN Conference)

 

 

     ๒. การสนับสนุนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) โปรแกรมส่งข้อความสั้น (SMS Gateway) การสนับสนุนโปรแกรมระบบ Chat ภาครัฐ (G-Chat) และแอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (Government News: GNews)

 

 

     ๓. การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานในการให้คำแนะนำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน ICT ได้แก่ การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน ICT เป็นประจำทุกเดือน เพื่อการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

     ๔. การส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้แก่ การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) ซึ่งเป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

     ๕. จัดทำ Web Page ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระหว่าง อพ.สธ.-สพร.

ทั้งนี้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แต่ละกิจกรรมมีสถานะการดำเนินงานสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

 

 

1.อบรมการใช้งานระบบเครือข่ายภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๖๓

 

 

 

2.การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011, (+66) 0 2612 6012

Contact Center : (+66) 0 2612 6060 อีเมล : contact@dga.or.th

เวลาทำการ : 8.30 - 17.30 น.

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 81 ครั้ง
497 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 93 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 83 ครั้ง
90 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 81 ครั้ง
54 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
65 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER