ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

แผนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 (DG2)

19 เมษายน 2561 10:40:44
8569
วันที่ : 19 เมษายน 2561 10:40:44 | 8569 อ่าน

ความเป็นมา

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มีความครอบคลุม ๑๘ ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้านสวัสดิการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤติ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และศักยภาพบุคลากรภาครัฐจากทั้งหมด ๒๖ ขีดความสามารถ (Domain) โดย สรอ. ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของแผนฯ ดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี ยังไม่ครอบคลุมทุกขีดความสามารถ สรอ. จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมอีก ๘ ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก ๒ ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งได้มีการทบทวนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี และนำมาบรรจุรวมไว้เพื่อให้เป็นแผนฉบับเดียว ภายใต้ชื่อ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยการจัดทำร่างแผนดังกล่าวใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

การดำเนินงานที่ผ่านมา

          สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง ๒๖ ขีดความสามารถ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการภายในและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการดำเนินงานสำคัญ สรุปได้ดังนี้

 

๑. การระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ๑.๑ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเด็น ความท้าทาย และความคิดเห็น นำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดทำกรอบกาการจัดทำแผนฯ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ๙ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ

     ๑.๒ การจัดประชุมระดมสมอง

วันที่ ๕ ๖ และ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สรอ. มีการประชุมระดมความคิดเห็นจำนวน ๖ กลุ่ม จำแนกตามขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง จาก หน่วยงานที่มีบทบาทหลัก (Key Player) ในการขับเคลื่อนขีดรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในการดำเนินงาน นโยบาย โครงการ และการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานงาน มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๕๙ หน่วยงาน

๒. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

    ๒.๑ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

          วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ สรอ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่อ (ร่าง) แผนฯ พร้อมทั้งมีการจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด ?” ณ โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๔๐ คน นอกจากนี้ ยังเปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ ผ่านทางถามออนไลน์

 

๒.๒ ยืนยันความถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และเพื่อให้แผนฯดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ สรอ. ได้จัดส่งหนังสือเวียนเพื่อขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในประเด็นหลักสำคัญ ดังนี้ ๑) ชื่อโครงการ ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ๓) หน่วยงานสนับสนุน๔)  ผลผลิต/เป้าหมายโครงการ  ๕) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ และ ๖) ระยะเวลาในการดำเนินการ  

 

ขณะนี้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ที่นี่ 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 1057 ครั้ง
13 MB ดาวน์โหลด
54 MB ดาวน์โหลด
29 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER