ขนาดอักษร |
TH EN

ร่วมงานกับเรา

วิศวกรด้านพัฒนาซอฟต์แวร์

25 มิถุนายน 2562 11:26:11
2010
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 11:26:11 | 2010 อ่าน

Job Responsibilities:

 • วางแผน มอบหมาย กำกับดูแลและประสานการทำงาน (integrate) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดสถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค รวมถึงกำกับดูแลการพัฒนาแต่ละระบบในภาพรวมให้เป็นไปตามสถาปัตยกรรมที่กำหนด (Architecting)
 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึง ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งแอปพลิเคชัน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแอปพิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
 • บำรุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน
 • ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น หรือรายละเอียดด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 Job Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาและดูแลซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันและแลระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปี
 • ความรู้ในด้านการติดตั้ง (Install) และตั้งค่า (Configure) ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปฏิบัติการ (อาทิเช่น Windows, Linux)ระบบฐานข้อมูล (อาทิเช่น SQL Server, MySQL) ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (อาทิเช่น IIS, Apache, Tomcat)
 • ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น PHP, ASP.NET, Java, C#
 • ทักษะการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL
 • ทักษะการทำความเข้าใจ และเขียนโปรแกรมที่กำหนดโดยเอกสาร/แผนภูมิการวิเคราะห์และออกแบบระบบต่างๆ เช่น ERD หรือ DFD 

 

ผู้สนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th

 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

  Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

                            Human Resources Management Division                                                

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 11105
Website : www.dga.or.th

    Enabling Complete & Secure e-Government

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER