ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการระดมพันธมิตรเทคโนโลยี “EGA Call for Partnership

10 กรกฎาคม 2558 05:52:54
2148
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2558 05:52:54 | 2148 อ่าน

โครงการระดมพันธมิตรเทคโนโลยี “EGA Call for Partnership”

โดย ส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

ตามที่ ส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  เพื่อการผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ไปพร้อมๆกันในทุกภาคส่วน จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ทั้งทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากแนวคิด และภารกิจของส่วนงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการระดมพันธมิตรเทคโนโลยี Call for Partnership เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธมิตรเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมทางด้านรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

Call for Partnership เป็นกิจกรรมตั้งต้นในการเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องการภารกิจ และโครงการต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีของ สรอ. ซึ่งประกอบไปด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐ “Transformation” ไม่ว่าจะเป็น Government Cloud (G-Cloud) Government Information Network (GIN) และโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ “Connecting” ซึ่งได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลภาครัฐ และการบริการประชาชน (e-Government Platform) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมบริการ “Collaboration” เช่น Government Application Center, Government Mobile Application, e-Government Portal เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับแนวคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ “Readiness” เช่น การพัฒนาวิจัยนโยบายทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

จากยุทธศาสตร์ดังที่กล่าวมา ส่วนประสานความร่วมมือได้คัดเลือกหัวข้อ Cloud Securityจากยุทธศาสตร์ 4 ปีของ สรอ. และจัดให้มีเวทีในการเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย รวมถึงนักคิดต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากกิจกรรมนี้ คือ รายนามพันธมิตรเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และดำเนินงานของ สรอ. รวมถึงเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  • สร้างพันธมิตรเทคโนโลยีในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT  และนวัตกรรมด้านรัฐบาลดิจิทัล
  • ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางด้านรัฐบาลดิจิทัลของทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

มีรายชื่อของพันธมิตรเทคโนโลยีในสาขา Cloud Security รวมถึงรายละเอียดความเชี่ยวชาญ และโครงการที่มีส่วนร่วมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

จัดเวที Call for Partnership: Cloud Security ณ ห้อง The Roof Top ชั้น 22 โรงแรม S31 สุขุมวิท โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา Cloud Security  โดย ผู้เข้าร่วมงานจะต้องนำเสนอผลงาน หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Security ท่านละ 10 นาที

ระยะเวลาดำเนินการ

Call for Partnership: Cloud Security5 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้พันธมิตรเทคโนโลยีในแต่ละสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทางด้าน Cloud Security


สถานที่จัดสัมมนา

ณ ห้อง The Roof Top ชั้น 22 โรงแรม S31 สุขุมวิท 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-602-6000 ต่อ 6303
(พิไลพร  ปูนวิภากุล) อีเมล์ pilaiporn.poonvipakul@ega.or.th


คลิก ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 442 ครั้ง
132 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 428 ครั้ง
79 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 441 ครั้ง
156 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER