ขนาดอักษร |
TH EN

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

8 มกราคม 2563 06:17:10
2699
วันที่ : 8 มกราคม 2563 06:17:10 | 2699 อ่าน

 

 

 

 

 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้อง Mayfair Ballroom A&B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า

 

....................................................................................................

 

          ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๕ กำหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ทราบด้วย 


           สพร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเรียนว่า บัดนี้ สพร. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ (ร่าง) แผนฉบับดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย สพร. เห็นควรให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

          ในการนี้ สพร. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนจำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

 

 

 

 ลงทะเบียนคลิกที่นี่ 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คุณณิชกานต์ 02-6126000 ต่อ 81108

**ขอสงานสิทธิ์ในการลงทะเบียน เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น**

 

 

-------------

 

แบบสอบถามการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ฯ    คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม 

 

   ** ทั้งนี้ ผลของแบบสอบถามจะถูกนำไปพิจารณาในการปรับปรุง (ร่าง) "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 256" รวมถึงการจัดเตรียมการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำแผนงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565"

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 8 มกราคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 371 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 มกราคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 172 ครั้ง
99 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 459 ครั้ง
15 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER