ขนาดอักษร |
TH EN

งานสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime

16 กุมภาพันธ์ 2560 03:23:24
4757
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 03:23:24 | 4757 อ่าน

งานสัมมนา

“Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง ฟังก์ชั่น ๑๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน Click

 

หลักการและเหตุผล

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งหมายเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล และการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล

      ดังนั้น เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล เป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานหรือผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาระบบการจัดทำรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Module) หรือ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยได้มีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ หลักสูตร คือ “๑. หลักสูตร IPV6 for Executive  ๒. หลักสูตร IPV6 for Officer” ๓. หลักสูตร Cloud Services และ ๔. หลักสูตร Technology Cloud  ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป จึงจะจัดทำโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านรัฐบาลดิจิทัล ในหลักสูตร Open data, Security, MailGoThai, และ E-CMS on Cloud ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว
 • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในลำดับต่อไปอย่างยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการที่ผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐๐ ท่าน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ มีความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 • ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลาย สามารถรู้เรียนได้ทุกที่ไม่จำกัด
 • จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการต่อยอดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

 

 

วันที่และสถานที่จัดงาน

          วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

          ณ ห้อง ฟังก์ชั่น ๑๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน
 • ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒ ท่านต่อหน่วยงาน
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องนำหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมงานมาให้ที่หน้างานสัมมนาด้วยค่ะ

 

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านรัฐบาลดิจิทัลแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ - ๓๖๐๕ (พรเพ็ญ) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 353 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 456 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 มกราคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 428 ครั้ง
204 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 มกราคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 409 ครั้ง
217 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER