ขนาดอักษร |
TH EN

การประชุมรับฟังผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

23 พฤศจิกายน 2559 03:18:43
8214
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559 03:18:43 | 8214 อ่าน

การประชุมรับฟังผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๙

ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ศาลากลางจังหวัดของท่าน

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจังหวัดในการตอบแบบสำรวจฯ ส่งต่อและรวบรวมแบบสำรวจฯ จากหน่วยงานในจังหวัดที่เป็นตัวแทนในการสำรวจรวม ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า นั้น

ขณะนี้การสำรวจดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สรอ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการตอบแบบสำรวจฯ กลับมา ๔๖๖ หน่วยงาน จากหน่วยงานที่ทำการสำรวจทั้งสิ้น ๕๓๒ หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ ๘๘) สรอ. ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจฯ และประสานงานไปยัง ๗ หน่วยงานหลักข้างต้น ยังผลให้การสำรวจครั้งนี้ได้ผลตอบรับกลับมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบแบบสำรวจฯ ของสำนักงานจังหวัดที่ได้รับกลับมาครบทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร)

สรอ ตระหนักว่าผลการสำรวจดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัดโดยตรงที่จะใช้ในการวางแนวทางขับเคลื่อนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล สรอ. จึงได้จัดประชุมรายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงาน  ๗ หน่วยงานข้างต้น เพื่อรวบรวมความเห็นดังกล่าวมาพัฒนาการสำรวจให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด ทั้ง ๗ หน่วยงานข้างต้น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยจะจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ศาลากลางจังหวัดของท่าน ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลับมายัง สรอ.ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๑ หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย สรอ. มอบหมายให้ นายธรรณพ  ศิริธรรมวิไล ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ประสานงานหลัก ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๘๔๕ ๑๔๕๙ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thannop.sirithamwilai@ega.or.th

 

ลงทะเบียน : กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

 
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 642 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 572 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 562 ครั้ง
119 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 644 ครั้ง
132 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 595 ครั้ง
143 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER