ขนาดอักษร |
TH EN

งานสัมมนาระหว่างประเทศ และงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA31

9 กันยายน 2559 03:39:36
3257
วันที่ : 9 กันยายน 2559 03:39:36 | 3257 อ่าน


งานสัมมนาระหว่างประเทศและงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

“Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA31”

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจนมีภารกิจในการการศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิด หรือ Open Data เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่ได้วางแผนไว้

 

จากเรื่องดังกล่าว สรอ. ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิดภาครัฐนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้มีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว ในการจัดงานสัมมนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และงานประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิด (Open Data) ขึ้น

งานดังกล่าวกำหนดจัดเป็นงานสัมมนา และงานประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิดภาครัฐไปพร้อมๆกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ในชื่อ งานสัมมนาระหว่างประเทศ และงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA31”  ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ทางด้านการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิด Open Data  จากวิทยากรต่างประเทศ เวทีอภิปรายในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นและข้อสรุปที่สำคัญในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศ รวมไปถึงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค  ทั้งนี้งานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค  ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเพื่อนำไปสู่การวางกรอบนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกันในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมถึงกรอบแนวทางนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลเปิดของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

๒. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคได้อภิปราย และหาข้อสรุปในประเด็นน่าสนใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิด

๓. เพื่อให้ผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, ผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษา, และประชาชนทั่วไปรับทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิด และนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะนำประเทศไทยไปสู่ยุค Digital Economy

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้พันธมิตรเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลเปิดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒. ได้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิดของภาครัฐ ซึ่งจะนำไปต่อยอดในการวางแผนโครงการ และยุทธศาสตร์ของ สรอ. ต่อไป

 

เป้าหมาย

ได้ข้อเสนอแนะ และการแชร์ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลเปิดของภาครัฐเพื่อต่อยอด และเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนดำเนินโครงการ รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ของ สรอ. ในอนาคต

การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา      

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*

* ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณพิไลพร ปูนวิภากุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๓๐๑-๖๓๐๔  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psc@ega.or.th

 

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
82 KB ดาวน์โหลด
109 KB ดาวน์โหลด
118 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 141 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 154 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 147 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 143 ครั้ง
701 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 152 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 149 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 139 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 155 ครั้ง
239 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 152 ครั้ง
732 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
903 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 134 ครั้ง
13 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER