ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer) รุ่นที่ 1

17 สิงหาคม 2558 09:05:46
6038
วันที่ : 17 สิงหาคม 2558 09:05:46 | 6038 อ่าน

 โครงการอบรม

“หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer) รุ่นที่ 1”

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

**ปิดรับลงทะเบียนแล้ว**

1.     หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

    ด้วยเหตุนี้ สรอ. ได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่ง กอปรกับภัยคุกคามต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต        ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน จึงมีแผนการการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงานของภาครัฐ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

2.     วัตถุประสงค์

          2.1  เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบ ของหน่วยงานภาครัฐ

          2.2  เพื่อสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

          2.3 เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย

          2.4  เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของภาครัฐ

          2.5  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของบริการ G-CERT แก่หน่วยงานภาครัฐ

          2.6  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง สรอ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม

3.     ระยะเวลาในการอบรม

          อบรมจำนวน 9 ครั้งระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

4.     สถานที่จัดการอบรม 

ครั้งที่

สถานที่

ครั้งที่ 1, 2, และ 9

(กรกฎาคม: วันที่ 13, 14)

(สิงหาคม: วันที่ 17)

ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 7

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ

ครั้งที่ 3, 4, 5, 6, 7, และ 8

(กรกฎาคม:วันที่ 20-21, 27)

(สิงหาคม: วันที่ 3, 10-11)

ห้อง 301 ชั้น 3

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 

5.     รูปแบบการอบรม

          บรรยาย ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา โดยผู้เข้าร่วมอบรมนำ Notebook มาเอง**

      **ผู้เข้าร่วมอบรมนำ Notebook มาเองยกเว้นวันที่จัดการอบรมครั้งที่ 1

6.     จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

          จำนวน 40 ท่าน (1 ท่าน ต่อ 1 หน่วยงาน)

      ** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

7.     คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

    7.1 เป็นผู้ดูแลระบบ หรือเครื่องให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

    7.2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เช่น Windows Server, Linux, Network, Firewall, Switch เป็นต้น

    7.3 สามารถเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐได้

    7.4 สามารถให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ สรอ. ได้เป็นอย่างดี

          7.5 สามารถนำ Computer Notebook มาเข้าร่วมอบรมได้ (ยกเว้นการอบรมครั้งที่ 1)

8.     เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

          8.1 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการอบรมที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล ระบบของหน่วยงานตนเอง โดยส่งเป็นรายงานสรุปผลงานให้กับทาง สรอ. จำนวน ๑ผลงาน ซึ่งทาง สรอ. จะมีการติดตามการดำเนินงาน ภายในระยะเวลา ๑ปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร Security Engineer สำหรับรุ่นต่อๆ ไป

         8.2 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้งานของหน่วยงาน เช่น การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (Security Awareness)เป็นต้น หรือ ผู้เข้าอบรมต้องสามารถให้ความร่วมมือในการสร้างความรู้ แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐเช่น การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นต้น

         8.3 ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรฯ ภายใต้เงื่อนไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตรฯ 

9.     ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบริการให้คำปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-602-6000 ต่อ 3606 (สุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต) หรือ 3602 (ฐิติมา รัตนประกาย) อีเมล์ cst@ega.or.th

หมายเหตุ

  • สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ลงทะเบียน: ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

***************************************************

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 17 สิงหาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 549 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 606 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 579 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 607 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 802 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 706 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 678 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 609 ครั้ง
723 KB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 มิถุนายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 667 ครั้ง
294 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 677 ครั้ง
144 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 650 ครั้ง
71 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 มิถุนายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 578 ครั้ง
208 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER