ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ ๒๗

7 สิงหาคม 2560 04:12:02
10530
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 04:12:02 | 10530 อ่าน

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ ๒๗
(Chief Information Officer : CIO 27) 

ณ  โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

CIO 27 อบรมระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

 

หลักการและเหตุผล

    เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นจากสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO แทนสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแล้วจำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๒๕ และ ๒๖ จากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกรอบการดำเนินงาน ๕ ด้าน ดังนี้

 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)
 • การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Soft Infrastructure)
 • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
 • การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
 • ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society)

 

 

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • และยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๑ – ๒๖
  • รุ่นที่ ๑ – ๒๔ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย สำนักงาน ก.พ.
  • รุ่นที่ ๒๕ – ๒๖ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๑-๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cst@ega.or.th

 

 

หมายเหตุ

          ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพิจารณา และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 24 มีนาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 704 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มีนาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 587 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 585 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มีนาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 562 ครั้ง
557 KB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 591 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 606 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 606 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 589 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 611 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 608 ครั้ง
700 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 645 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 600 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 637 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 588 ครั้ง
493 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 641 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 632 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 641 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มกราคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 605 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มกราคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 678 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
8 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 มกราคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 658 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 560 ครั้ง
300 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มกราคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 621 ครั้ง
653 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 855 ครั้ง
554 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 617 ครั้ง
217 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 655 ครั้ง
374 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 644 ครั้ง
235 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER