ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service)

14 กันยายน 2562 08:54:59
1130
วันที่ : 14 กันยายน 2562 08:54:59 | 1130 อ่าน

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service)

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 

        One stop service เป็นแนวคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ หลายแห่งซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ โดยสามารถที่จะใช้บริการร่วมกันทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง (Virtual Service Office) ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา (Non-Stop Service) และทุกสถานที่โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป

 

         และตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘  มีมติรับทราบการพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government access Channels) ผ่าน ๓ ช่องทางบริการ คือ ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ (GovChannel) ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน (Government Application Center) และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Governement Smart Kiosk) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงได้พัฒนา“ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ Govchannel” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบศูนย์รวม ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นจึงพยายามที่จะพัฒนาและยกระดับ GovChannel ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบศูนย์รวม ณ จุดเดียว (One Stop Service Portal)  สำหรับให้บริการข้อมูลและบริการดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วน โดยจะจำแนกบริการออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ Citizen Portal สำหรับประชาชนทั่วไป Business Portal สำหรับภาคธุรกิจ และ Government Portal สำหรับภาครัฐ
โดยมุ่งเน้นบริการที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับบริการจากภาครัฐ รวมถึงขยายขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

 

         จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ซึ่งมีหน้าที่เป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมทักษะดิจิทัลของบุคคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย จึงได้จัด หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service) ขึ้นโดยหลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้มีการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นผ่านบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและลดขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ให้กระชับ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 14 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 149 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 115 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 139 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER